ADMISSION

เปิดรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2562
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
รับสมัครวันจันทร์ – วันเสาร์
7:30–16:00 น.

ระดับชั้นและอายุผู้สมัคร

ระดับชั้นเตรียมอนุบาล อายุ 2 ปี ขึ้นไป
ระดับชั้นอนุบาล 1 อายุ 3 ปี ขึ้นไป
ระดับชั้นอนุบาล 2 อายุ 4 ปี ขึ้นไป
ระดับชั้นอนุบาล 3 อายุ 5 ปี ขึ้นไป

หลักฐานที่ใช้สมัครเรียน

1. สำเนาสูติบัตรนักเรียน
2. สำเนาทะเบียนนักเรียน บิดา มารดาหรือผู้ปกครอง
3. สำเนาบัตรประชาชน บิดา มารดาหรือผู้ปกครอง
4. หลักฐานการย้ายเข้าเรียน (นักเรียนชั้น ป.2-ป.6)

Age 2-5
เตรียม-อนุบาล3
Early Years
฿32,970
 • เรียนภาษาอังกฤษสัปดาห์ละ 9-12 ครั้งต่อสัปดาห์
 • วิชาคอมพิวเตอร์
 • ภาษาจีน
 • บัลเลต์
 • โยคะ
Age 5-7
ประถม 1-3
Key Stages 1
฿33,960
 • เรียนภาษาอังกฤษสัปดาห์ละ 10  คาบ
 • เรียน วิชาคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ และสังคมศึกษาเป็นภาษาอังกฤษกับครูชาวต่างชาติโดยตรง เน้นทักษะการใช้ภาษา ทั้ง ฟัง พูด อ่าน และเขียน
 • เรียนภาษาจีน
Age 7-11
ประถม 4-6
Key Stages 2
฿37,980
 • เรียนภาษาอังกฤษสัปดาห์ละ 10  คาบ
 • เรียนวิชาคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ และสังคมศึกษา เป็นภาษาอังกฤษกับครูชาวต่างชาติโดยตรง เน้นทักษะการใช้ภาษา ทั้ง ฟัง พูด อ่าน และเขียน
 • เรียนภาษาจีน

ทุกหลักสูตรจำกัดจำนวนนักเรียนไม่เกิน 15 คน/ห้อง

ไม่มีค่าแรกเข้าเรียนใดๆทั้งสิ้น

สอบถามเพิ่มเติมโทร 02-930-3668