About

Sliding-A1

Welcome to Saint John's School

ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนเซนต์จอนห์น

ประวัติโรงเรียนเซนต์จอห์นโรงเรียนเซนต์จอห์นเริ่มก่อตั้งที่บริเวณกลางทุ่งห้วยขวาง เมื่อ พ.ศ. 2504 ข้างโรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญในปัจจุบัน โดยอาจารย์สมัย ชินะผาและอาจารย์สุมน ชินะผา เนื่องจากไม่มีทางเข้าโรงเรียนจึงย้ายไปที่บริเวณหน้าวัดไผ่ตัน ก่อสร้างอาคารชั้นเดียว 2 หลัง รวม 12 ห้องเรียน

วันที่ 17 พฤษภาคม 2504 เปิดเรียนวันแรกมีนักเรียน 281 คน อาจารย์สุมน ชินะผา เป็นครูใหญ่
ต่อมาซื้อที่ดินปากทางลาดพร้าว จากคุณประดิษฐ์ กรรณสูต จำนวน 4 ไร่ 3 งาน 13 ตารางวา และเริ่มก่อสร้างอาคารไม้ 2 ชั้น ยาว 80 เมตร และอาคารครึ่งไม้ครึ่งตึก 2 ชั้น ยาว 40 เมตร 20 ห้องเรียนและซื้อเพิ่มอีก 456 ตารางวา และสร้างอาคารอนุบาลเพิ่มอีก 1 หลัง

วันที่ 17 พฤษภาคม 2505 เปิดเรียนวันแรกในที่ตั้งใหม่ คือ บริเวณห้าแยกลาดร้าวในปัจจุบัน มีนักเรียน 2,115 คน มีครู 80 คน มีนักเรียนประจำชายหญิง 80 คน เริ่มมีพิธีมิสซาวันอาทิตย์ โดยใช้อาคารอนุบาลเป็นวัดชั่วคราว ปี พ.ศ.2505 สร้างตึกเซนต์จอห์นเป็นอาคารเรียน 4 ชั้น ความยาว 48 เมตร

วันที่17 พฤษภาคม 2507 กระทรวงศึกษาธิการให้การรับรองวิทยาฐานะ จึงได้ขยายชั้นเรียนถึง มศ.5 และกระทรวงศึกษาธิการให้เก็บเงินบำรุงโรงเรียนได้คนละ 150 บาทต่อปี

วันที่17 พฤษภาคม 2508 กระทรวงศึกษาธิการได้อนุญาตให้โรงเรียนเซนต์จอห์นจดทะเบียนแยกเป็น 3 โรงเรียน มีผู้จัดการและครูใหญ่ของแต่ละโรงเรียนโดยมีโรงเรียนเซนต์จอห์น โรงเรียนสตรีเซนต์จอห์น และ โรงเรียนอนุบาลเซนต์จอห์น และเพิ่มหลักสูตรคอมเมิร์สเป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษ บนพื้นที่ 1 ไร่ ชื่อโรงเรียนตรีนิติ (Trinity College) โดยสร้างอาคารเรียน 2 ชั้น 6 ห้องเรียน ครึ่งตึกครึ่งไม้ ส่วนแผนกสามัญได้สร้างตึก 6 ชั้น 26 ห้องเรียน ความยาว 48 เมตร เพื่อใช้เป็นอาคารเรียนหญิงและได้ซื้อที่เพิ่มอีก 2 ไร่ เพื่อเตรียมสร้างตึก 6 ชั้น สำหรับนักเรียนประจำชาย

พ.ศ.2514 เปิดแผนกพาณิชยการปีที่ 1 หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ มีนักเรียนหญิง 800 คน แผนกสามัญมีนักเรียนชายหญิง 5,000 คน แผนกคอมเมิร์สมีนักเรียน ชายหญิง 400 คน

พ.ศ.2515 เปิดแผนกช่างสำรวจขึ้นอีกแผนกหนึ่ง ในบริเวณอาชีวศึกษา และสร้างโรงฝึกงานขนาดใหญ่ยาว 90 เมตร เพื่อเตรียมเปิดแผนกช่างยนต์

พ.ศ.2516 เปิดแผนกช่างยนต์เพิ่มอีกหนึ่งแผนกที่บริเวณอาชีวศึกษา มีอุปกรณ์การฝึกที่ทันสมัยครบครัน ในปีนี้เองเกิดความไม่สงบทางการเมือง วันที่ 14 ตุลาคม นักเรียนอาชีวคนหนึ่งถูกยิงตายที่ถนนราชดำเนิน

พ.ศ. 2518 ติดต่ออาจารย์ชัยณรงค์ มนเทียรวิเชียรฉาย อดีตอาจารย์ใหญ่เซนต์จอห์นคอมเมิร์ส ซึ่งกำลังปฏิบัติหน้าที่การงานที่สถานีวิทยุ บีบีซี กรุงลอนดอน ให้กลับมาช่วยบริหารโรงเรียนในฐานะผู้อำนวยการทั่วไป เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2519 เป็นต้นไป

พ.ศ.2520 ขออนุญาตกระทรวงศึกษาธิการจัดตั้งโรงเรียนศึกษาผู้ใหญ่ “มหิปธร”

พ.ศ.2523 เปิดแผนกอีเล็กทรอนิกส์ เป็นปีแรกที่อาชีวศึกษาและอาชีวศึกษาทุกแผนกเริ่มเรียน 2 รอบ คือรอบเช้า และรอบบ่ายเพื่อเตรียมรับนักเรียนขยายเท่าตัวในปีต่อมา จากการปรับหลักสูตร กล่าวคือมีนักเรียนชั้น ม.3 และม.ศ.3 จบพร้อมกันในปีเดียวกัน และติดตั้งนาฬิกาขนาดใหญ่ที่แผนกสามัญเป็นระบบควอทซ์สวิสเซอร์แลนด์ หน้าปัดกว้าง 3 เมตรครึ่ง เดือนหนึ่งจะเดินผิดพลาดไม่เกิน 3 นาทีเป็นนาฬิกาบอกเวลาและควบคุมสัญญาณกริงอัตโนมัติ สำหรับการเปลี่ยนชั่วโมงของแผนกสามัญ และอาชีวศึกษา ค่านาฬิการวมค่าติดตั้งคิดเป็นเงิน 140,000 บาท

ปี พ.ศ.2533 ได้เปิดวิทยาลัย St. John’s ซึ่งมีโครงการจะเปิดมหาวิทยาลัยต่อไป โดยรออาคาร “ชินโสภณพนิช” และอาคาร “ฤดีทิพย์” ซึ่งกำลังก่อสร้าง

วันที่ 30 พฤศิจกายน 2534 มีการเซ็นสัญญาความร่วมมือระหว่างสถาบันเซนต์จอห์นกับสถาบัน Bell แห่งประเทศอังกฤษ เป็นสัญญาเริ่มโครงการเปิดโรงเรียน เซนต์จอห์นนานาชาติขึ้นในอาณาบริเวณโรงเรียนเซนต์จอห์น

ปีพ.ศ.2545 โรงเรียนดำเนินงานศูนย์ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง ไม่ต้องอาศัยสถาบัน BELL อีกต่อไป

ปี พ.ศ.2547 โรงเรียนเซนต์จอห์นและโรงเรียนสตรีเซนต์จอห์นได้รวมกิจการเป็นโรงเรียนเดียวกันเปิดสอนแบบสหศึกษาใช้ชื่อว่า โรงเรียนเซนต์จอห์นสามัญ จนถึงปัจจุบัน

ปี พ.ศ.2556 โรงเรียนอนุบาลเซนต์จอห์นและโรงเรียนเซนต์จอห์นได้รวมกิจการเป็นโรงเรียนเดียวกัน เปิดสอนแบบสหศึกษาใช้ชื่อว่าโรงเรียนเซนต์จอห์นและย้ายสถานที่ตั้งใหม่อยู่รั้วเดียวกับโรงเรียนนานาชาติเซนต์จอห์น

Sliding-A2

British Curriculum

Saint John’s English Language Centre (ELC)

หลักสูตรภาษาอังกฤษ เริ่มเปิดสอน เมื่อ พ.. 2538  มีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษของนักเรียน รวมไปถึงใช้ภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารกับชาวต่างชาติได้อย่างมั่นใจ เป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษที่ครอบคลุมและมีประโยชน์ต่อนักเรียน รวมไปถึงการทำให้นักเรียนสนใจในวิชาภาษาอังกฤษ โดยเน้นการพัฒนาทักษะในการออกเสียง  การฟัง  และโต้ตอบภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว

เราเปิดสอนตั้งแต่ชั้นเตรียมอนุบาล โดยเริ่มเรียนตั้งแต่อายุยังน้อย เพื่อสร้างความคุ้นเคย รวมไปถึงการจัดห้องเรียน และสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้อง จำนวนนักเรียนต่อหนึ่งห้องเรียนภาษาอังกฤษไม่เกิน 15 คน โดยใช้สื่อที่ดึงดูดความสนใจแก่นักเรียน  เช่น  สื่อจากอินเตอร์เน็ท วิดีโอ  โปสเตอร์ หนังสือนิทาน ของเล่น 

และกิจกรรมต่าง ๆ นอกจากเน้นทักษะดังกล่าวแล้ว การเรียนวิชาภาษาอังกฤษยังเป็นการฝึกความชำนาญในด้านต่าง ๆ โดยใช้กิจกรรมเสริมหลักสูตร เช่น  เกมส์ต่อภาพ  การเล่นเกมส์เป็นกลุ่ม และการทำการฝีมือ  ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้จะพัฒนาความก้าวหน้าของนักเรียนในทุก ๆ ด้าน

เรามีความยินดีที่จะร่วมกันกับท่านผู้ปกครองในการให้คำปรึกษา และคำแนะนำเกี่ยวกับความก้าวหน้าของตัวนักเรียน เพื่อที่ครูผู้สอน และผู้ปกครองจะได้ป

Sliding-A3

The Leaders of Quality

Education International Standards

ผู้นำด้านการศึกษาคุณภาพระดับมาตรฐานสากล ศูนย์ภาษาอังกฤษเซนต์จอห์น  มีครูผู้สอนชาวต่างชาติที่มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี โดยผ่านการคัดเลือกอย่างเคร่งครัด ครูผู้สอนทุกคน ต้องมีประสบการณ์การสอนนักเรียนในวัยนี้มาเป็นอย่างดี โดยครูผู้สอนทุกคนจะต้องได้รับการอบรมอย่างเชี่ยวชาญ

ศูนย์ภาษาอังกฤษเซนต์จอห์น มีปณิธานอย่างแรงกล้าในการพัฒนาการสอนภาษาอังกฤษ เพื่อให้บรรลุจุดประสงค์ในการพัฒนาการสอนอย่างต่อเนื่อง  ทั้งนี้เพื่อรักษาคุณภาพการสอนให้ได้ระดับมาตรฐานสากล

santa

Extra Curricular Activities

กิจกรรมนอกหลักสูตร

เรามีกิจกรรมเสริมอีกมากมายเช่นบัลเล่ต์เทควันโดการฝึกสมาธิกิจกรรมรณรงค์งดสูบบุหรี่ ฝึกฝนการเป็นนักออกแบบในวัยเด็ก เข้าค่ายในระดับประถมศึกษา การท่องเที่ยวและทัศนศึกษา ฯลฯ เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพร่างกายและกล้ามเนื้อสำหรับเด็กนักเรียนของเรา

PT St. John_s International School R LOW-0381 (1)

Facilities

สิ่งอำนวยความสะดวก และสิ่งแวดล้อม

อาหารเพื่อสุขภาพ ห้องเรียน ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องกิจกรรม ห้องสมุด ห้องแล็บ ห้องพยาบาล สิ่งแวดล้อมฯลฯ เมื่อพูดถึง สิ่งแวดล้อม เราเป็นโรงเรียนสีเขียวโดยเราจะปลูกฝังในการสอนให้เด็กๆ ให้ได้รับรู้ว่าจะจัดการกับสิ่งแวดล้อมที่มีเหลืออยู่อย่างไร